ข้อมูลโครงการ การบริการให้คำปรึกษาและการบริการข้อมูล

English Information ข้อมูลโครงการภาษาอังกฤษ (English Infomation)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร (โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ สิริบุปผา อุทารธาดา (Siribuppa U-tantada) สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ การบริการให้คำปรึกษาและการบริการข้อมูล ( ภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขายสินค้าชุมชน : “บ้านผักตบชวา” )

สิริบุปผา อุทารธาดา (Siribuppa U-tantada)

เทคโนโลยีที่พร้อมจะถ่ายทอด

คือ การบริการให้คำปรึกษา การบริการข้อมูล และถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ ด้านการบัญชี การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ระบบโลจิสติกส์และภาษาสำหรับการสื่อสารในระดับสากล
Tel: (66) 2 – 282 – 9101 Ext. 2111 Fax (66) 02 – 281 –1842 E-Mail: Siribuppa1@yahoo.com

ทีมงาน ให้คำปรึกษาและการบริการข้อมูล ภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขายสินค้า

 • คุณพิมพ์แก้ว กิติรัตน์ธนโชติ และ กลุ่มชุมชน “บ้านผักตบชวา”
 • อาจารย์ สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
 • อาจารย์ Annie Nunez
 • อาจารย์ Kelly Robertson
 • อาจารย์ Dr. Piya Shurn
 • ผศ. เกศิณี บำรุงไทย
 • ผศ. สมส่วน เตชะพะโลกุล
 • อาจารย์ พนิตนาถ เย็นทรัพย์
 • นางสาว อุมารินทร์ ดนตรี
 • นางสาว พัชรี แซ่ฉั่ว
 • อาจารย์ สิริบุปผา อุทารธาดา

ผู้สนับสนุนงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2554 และ ผู้เกี่ยวข้อง

 • คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.clinictech.most.go.th
 • ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร
 • และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง