ภาพกิจกรรมการฝึกบทสนทนาการจำหน่ายสินค้าผักตบชวา

ภาพกิจกรรมการฝึกบทสนทนาการจำหน่ายสินค้าผักตบชวา (ระหว่างคนขายกับลูกค้า)
Activity Gallery of Hyacinth Plant Products Sales Dialogue (Salesperson versus Customer)