คำศัพท์และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าผักตบชวา

รายการผลิตภัณฑ์สินค้าผักตบชวา ราคาสินค้า ตัวเลขและคำพูดเป็นภาษาไทย
Products,  Price, Number, and How to speak in Thai, etc.

ผลิตภัณฑ์สินค้าผักตบชวา ราคาสินค้า  และคำพูดเป็นภาษาไทย

คำแปล
(Meanings)
คำศัพท์
(Vocabulary)
คำพูดเป็นภาษาไทย
(How to speak in Thai)
ราคา [บาท]
(Price [Baht])
บอกราคาเป็นภาษาอังกฤษ
(How to tell price in English)
คำพูดเป็นภาษาไทย
(How to speak in Thai)
หุ่น 12 นักษัตร 12 constellation figurines คอนสเตลเลชั่น ฟิกูรินซฺ 650-850 Six hundred fifty to eight hundred fifty baht ซิกซฺ ฮันเดรด ฟิฟทิ ทู เอทฺ ฮันเดรด ฟิฟทิ บาท
หนู Rat figurine แรทฺ ฟิกูรินซฺ
แรด Rhinoceros figurine ไรโนเซอรอส ฟิกูรินซฺ
วัว Ox figurine อ๊อกซ์ ฟิกูรินซฺ
เสือ Tiger figurine ไทเกอร์ ฟิกูรินซฺ
กระต่าย Rabbit figurine แร็บบิทฺ ฟิกูรินซฺ
หมี Bear figurine แบร์ ฟิกูรินซฺ
งูใหญ่ Dragon figurine ดรากอน ฟิกูรินซฺ
งูเล็ก Snake figurine สเนคฺ ฟิกูรินซฺ
ม้า Horse figurine โฮร์ซฺ ฟิกูรินซฺ
แพะ Goat figurine โกทฺ ฟิกูรินซฺ
ลิง Monkey figurine มังคิฟิกูรินซฺ
ไก่ Chicken figurine ชิ๊กเค็น ฟิกูรินซฺ
สุนัข Dog figurine ด๊อก ฟิกูรินซฺ
หมู Pig figurine พิ๊ก ฟิกูรินซฺ
กระรอก Squirrel figurine สฺควอเร็ลฟิ กูรินซฺ
ผู้หญิง Ladies figurine เลดิ ฟิกูรินซฺ
ชุดสัตว์ Animal figurine collections แอ็นนิมอล ฟิกูรินซฺ คอลเล็กชันซฺ
หงส์ Swan figurine ซวอน ฟิกูรินซ์
ช้าง Elephant figurine เอลิแฟนทฺ ฟิกูรินซฺ 250 Two hundred fifty baht ทู ฮันเดรต ฟิฟทิ บาท
มดลีลา Ant figurine แอน ฟิกูรินซ์
หุ่นนักรบ Warrior (fighter) Statuette แวริเออร์ (หรือ ไฟเทอะ) สเตชูเอทฺ 1,200-2,000 One thousand two hundred to two thousand baht วัน เธาซึน ทู ฮันเดรด ทู ทู เธาซึน บาท
หุ่นชาวเขา Hill-tribe Statuettes ฮิล-ไทรบ์ สเตชูเอทฺซฺ 250-350 Two hundred fifty to three hundred fifty baht ทู ฮันเดรด ฟิฟทิ ทู ธรี ฮันเดรด ฟิฟทิ บาท
พวงกุญแจ Key holders คี โฮลเดอร์ซฺ 35 Thirty-five baht เธอร์ติ-ไฟฟ์ บาท
กล่องใส่เครื่องประดับ Jewelry Box จูวริ บ๊อกซฺ 1,500-2,500 One thousand five hundred to two thousand five hundred baht วัน เธาซึน ไฟฟ์ ฮันเดรด ทู ทู เธาซึน ไฟฟ์ ฮันเดรด บาท
กล่องใส่กระดาษทิชชู่ Tissue Box ทิชชู บ๊อกซฺ 350-500 Three hundred fifty to five hundred baht ธรี  ฮันเดรด ฟิฟทิ ทู  ไฟฟ์ ฮันเดรด บาท
กล่องเส้นใยเพ้นท์สี Painted-fiber Box เพ็นเท็ด-ไฟเบอร์ บ๊อกซฺ 150-350 One hundred fifty to three hundred fifty baht วัน ฮันเดรด ฟิฟทิ ทู ธรี ฮันเดรด ฟิฟทิ บาท
กล่องเส้นใยเอนกประสงค์ Versatile fiber Box เฝอะเซ็ทไทล์ ไฟเบอร์ บ๊อกซฺ 250-350 Two hundred fifty to three hundred fifty baht ทู ฮันเดรด ฟิฟทิทู ธรี ฮันเดรด ฟิฟทิ บาท
กล่องนามบัตร Business card Box บิสิเนส คาร์ด บ๊อกซ์ 450 Four hundred fifty baht โฟร์ ฮันเดรด ฟิฟทิ บาท
สมุดบันทึก Diary Holder/ Diary ไดอะริ โฮลเดอร์/ ไดอะริ
หุ่นเรคเก้ Reggaes Figurine เรคเก้ ฟิกูริน

การอ่านตัวเลขหรือจำนวนนับ และ ลำดับหรือวันที่ เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวเลข จำนวนนับ
(Number)
คำอ่านภาษาอังกฤษ
(How to say in English)
คำอ่านภาษาไทย
(How to say in Thai)
วันที่/ลำดับที่
(Date/Sequence)
คำอ่านภาษาอังกฤษ
(How to say in English)
คำอ่านภาษาไทย
(How to say in Thai)
1 one วัน 1st first เฟิร์สทฺ
2 two ทู 2nd second เซค คึนดฺ
3 three ธรี 3rd third เธิร์ดฺ
4 four โฟร์ 4th forth โฟร์ธฺ
5 five ไฟว 5th fifth ฟิฟธฺ
6 six ซิคซฺ 6th sixth ซิคซฺ
7 seven เซเฝ็น 7th seventh เซเฝ็นธฺ
8 eight เอท 8th eighth เอทธฺ
9 nine ไนนฺ 9th ninth ไนธฺ
10 ten เท็น 10th tenth เท็นธฺ
11 eleven อิเล็ฟ เฝ็นฺ 11th eleventh อิเล็ฟ เฝ็นธฺ
12 twelve ทเว็ลฟฺ 12th twelfth ทเว็ลฟ์ธฺ
13 thirteen เธอร์ทีน  13th thirteenth เธอร์ทีนธฺ
14 fourteen โฟร์ทีน 14th fourteenth โฟร์ทีนธฺ
15 fifteen ฟิฟทีน 15th fifteenth ฟิฟฺทีนธฺ
16 sixteen ซิคซฺทีน 16th sixteenth ซิคซฺทีนธฺ
17 seventeen เซเฝ็นทีน 17th seventeenth เซเฝ็นทีนธฺ
18 eighteen เอททีน 18th eighteenth เอททีนธฺ
19 nineteen ไนนฺทีน 19th nineteenth ไนนทีนธฺ
20 twenty ทเว็น ที 20th twentieth ทเว็น ทิเอ็ธ
21 twenty-one ทเว็น ทีวัน 21st twenty-first ทเว็น ที เฟิร์สทฺ
22 twenty-two ทเว็น ที ทู 22nd Twenty-second ทเว็น ที เซค คึนดฺ
23 twenty-three ทเว็น ที ธรี 23rd twenty-third ทเว็น ที   เธิร์ดฺ
24 twenty-four ทเว็น ที โฟร์ 24th twenty-forth ทเว็น ที โฟร์ธฺ
25 twenty-five ทเว็น ที ไฟฝฺ 25th twenty-fifth ทเว็น ที   ฟิฟธฺ
26 twenty-six ทเว็น ที ซิคซฺ 26th twenty-sixth ทเว็น ที ซิคซฺ
27 twenty-seven ทเว็น ที เซฟฺเฝ็น 27th twenty-seventh ทเว็น ที เซฟฺ เฝ็นธฺ
28 twenty-eight ทเว็น ที เอทฺ 28th twenty-eighth ทเว็น ที  เอทธฺ
29 twenty-nine ทเว็นที ไนนฺ 29th twenty-ninth ทเว็น ที  ไนธฺ
30 thirty เธอร์ที 30th thirtieth เธอร์ทีธ
40 forty ฟอร์ที 40th fortieth ฟอร์ทิเอ็ธ
50 fifty ฟิฟ ที 50th fiftieth ฟีฟทิเอ็ธ
60 sixty ซิคซิ ที 60th sixtieth ซิคซิ ทิเอ็ธ
70 seventy เซฟ เฝ็นที 70th seventieth เซฟ เฝ็นทิเอ็ธ
80 eighty เอทที 80th eightieth เอททิเอ็ธ
90 ninety ไนนฺที 90th ninetieth ไนนฺทิเอ็ธ
100 one hundred วัน ฮัน เดร็ด 100th one hundredth วัน ฮัน เดร็ดธฺ
101 one hundred and one วัน ฮัน เดร็ด แอนด์ วัน 101st one hundred and first วัน ฮัน เดร็ด แอนด์ เฟิร์สทฺ
200 two hundred ทู ฮัน เดร็ด 200th two hundredth ทู ฮัน เดร็ดธฺ
1,000 one thousand วัน เธาซึนดฺ 1,000th one thousandth วัน เธาซึนธฺ
10,000 ten thousand เท็น เธาซึนดฺ 10,000th ten thousandth เท็น เธาซึนธฺ
100,000 one hundred thousand วัน ฮัน เดร็ด เธาซึนดฺ 100,000th one hundred thousandth วัน ฮัน เดร็ด เธาซึนธฺ
1,000,000 one million วัน มิลเลียน 1,000,000th one millionth วัน มิลเลียนธฺ
10,000,000 ten million เท็น มิลเลียน 10,000,000th ten millionth เท็น   มิลเลียนธฺ
100,000,000 one hundred million วัน ฮัน เดร็ด มิลเลียน 100,000,000th one hundred millionth วัน ฮัน เดร็ด มิลเลียนธฺ
1,000,000,000 one billion วัน บิลเลียน 1,000,000,000th One billionth วัน บิลเลียนธฺ

การอ่านเศษส่วน

จำนวนเศษส่วน
(Fraction)
คำอ่านภาษาอังกฤษ
(How to say in English)
คำอ่านภาษาไทย
(How to say in Thai)
1/2 one-half วัน – ฮัลฟฺ
1/3 one-third วัน –  เธิร์ด
1/4 one-forth วัน – โฟรฺธฺ
1/5 one-fifth วัน- ฟิฟธฺ
1/6 one-sixth วัน ซิกธฺ
1/7 one-seventh วัน เซเฝ็นธฺ
1/8 one-eighth วัน –  เอทธฺ
1/9 one-ninth วัน- ไนธฺ
1/10 one-tenth วัน –  เท็นธฺ
1/50 one-fiftieth วัน – ฟีฟทิเอ็ธฺ
1/100 one hundredth วัน ฮัน เดร็ดธฺ
2/3 two third ทู เธิร์ดฺ
2/4 Two fourth ทู โฟร์ธ
2/5 two fifth ทู   ฟิฟธฺ
3/7 three seventh ธรี เซฟเฝ็นธฺ
10/16 ten sixteenth เท็น ซิคซฺทีนธฺ
0.1 (zero) point one (ซีโร่) พ็อยทฺ วัน
0.25 (zero) point two five (ซีโร่) พ็อยทฺ ทู ไฟฝฺ
0.5 (zero) point five (ซีโร่) พ็อยทฺ ไฟฝ
1.25 one point two five วัน พ็อยทฺ ทู ไฟฝฺ
2.75 two point seven five ทู พ็อยทฺ เซเฝ็น ไฟฝฺ
3.55 three point five five ธรี พ็อยทฺ ไฟฝฺ ไฟฝฺ

การคำนวณ

เครื่องหมาย
(The calculation)
คำอ่านภาษาอังกฤษ
(How to say in English)
คำอ่านภาษาไทย
(How to say in Thai)
+ (บวก) plus พลัส
– (ลบ) minus ไมนัส
x (คูณ) times or multiplication (multiplied by) ไทม์ซฺ ออร์ มัลติพลิเคชั่น (มัลทิไพลดฺ บาย)
= (เท่ากับ) equal อีควอลฺ
% (เปอร์เซ็นต์) percent เพอร์เซ็นทฺ